นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ

“ สยามเฟล็กซิเบิ้ลมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรขององค์กร เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ”